Kirin HYOKETSU Sugar-free Lemon Chuhai / キリン氷結 無糖レモン 350g

$6.90

Out of stock

  • Kirin Hyoketsu Sugar-free Lemon Chuhai
  • Sugar-free lemon flavor Chuhai cocktail
  • Alcohol level: 4%
  • Volume: 350ml

  • キリン氷結 無糖レモン
  • 350g